Trang chủ Lời ChúaLời Chúa hàng ngày Đức Giê-su chữa khỏi nhiều người và hoá bánh ra nhiều (Thứ 4, tuần I Mùa Vọng)